לייעוץ ראשוני מיידי

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  שיטת חלוקת הרכוש

  שיטת חלוקת הרכוש בין בני זוג בעת גירושין נקבעת לפי מועד הנישואין שלהם. במידה ונישאו לפני תאריך 1.1.74 בו נכנס לתוקף חוק יחסי ממון בין בני זוג, חלה עליהם הלכת השיתוף. הלכה זו קובעת כי כל מה שנרכש במהלך הנישואין, ללא קשר לרישום, שייך לשני בני הזוג עקב המאמץ המשותף בו לקחו חלק. זהו שיתוף קנייני מיידי בו לבן הזוג קמה במהלך הנישואין זכות קניינית בנכס עצמו. בן הזוג יכול לדרוש את חלקו בכל עת והוא לא נדרש להמתין עד מועד הגירושין או פקיעת הנישואין. יתרה על כך, חזקת השיתוף חלה על כל זכות לרבות נכסים עסקיים.

  בני זוג שנישאו לאחר תאריך 1.1.74 יבצעו חלוקת רכוש לפי חוק יחסי הממון. עליהם לערוך איזון משאבים דחוי, שמשמעותו היא כי רק במקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות, קמה הזכות של בן הזוג לדרוש את חלקו ברכוש המשותף. במקרים אלו מתחלק כל הרכוש אשר נצבר במהלך הנישואין בצורה שווה. יחד עם זאת, רכוש שמקורו לפני הנישואין, גמלה המשולמת לאחד מבני הזוג כתוצאה מנזקי גוף או רכוש שהתקבל במתנה או בירושה, נשאר שייך לבן הזוג שהביאו או קיבלו אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.

  חזקת השיתוף וחוק יחסי ממון בין בני זוג

  חוק יחסי ממון מציין כי הבעלות על הרכוש בטרם הנישואין היא לבן הזוג שהביאו, אולם יש מקרים בהם נערכים שינויים הדורשים התייחסות שונה. השינוי יכול להיות בהשבחה של אותו נכס הנמצא תחת דיון. כל עוד מדובר על נכס נדל"ן, לדוגמא, עשוי השינוי להתבטא בשיפוץ בכספים משותפים או בנטילת משכנתא. בתי המשפט קבעו בהקשר הזה שיש לפצות את בן הזוג בכל הכספים שתרם להשבחה או למימון הנכס. פיצוי זה יינתן אפילו שמדובר בנכס משותף וזאת במקרי השתתפות מהותית.

  עם זאת, לאחרונה החלו בתי המשפט להחיל את חזקת השיתוף במקביל לחוק יחסי ממון. דהיינו, בית המשפט לומד על כוונת שיתוף בנכסים שהוצאו מאיזון המשאבים (אותם נכסים שנרכשו לפני הנישואין ולא חלה עליהם ההנחיה של חוק יחסי ממון בין בני זוג), באמצעות דרישה להצגת ראיות לפיהן כוונת הצדדים הייתה לראות את הנכס כמשותף. על כל פנים, ההלכה המקובלת והתקפה כיום היא שחזקת השיתוף וחוק יחסי ממון אינם חלים במקביל: אין צורך להוכיח כוונת שיתוף בנכסים שהוצאו מאיזון המשאבים בחוק.

  ניכוי חובות וקביעת שווי נכסים

  על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, איזון משאבים מתקיים לאחר רישום הנכסים של כל אחד מבני הזוג לאחר ניכוי סכום החובות. במידה וקיים הפרש בנכסים לטובת אחד מבני הזוג לאחר חלוקת הרכוש, נדרש בעל היתרה לתת לצד השני את מחצית ההפרש. התשלום בגין הפרש זה יכול להיות על פי החוק בכסף או בשווה ערך לכסף, כגון העברת נכסים פיזיים. במידה ובני הזוג אינם מגיעים להסכמה לגבי נכסים העוברים מאחד לשני או לגבי השאלה כיצד יתבצע האיזון, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מחזיקים בזכות ההחלטה הסופית.

  בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני חייבים להתחשב במצבו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג. עליהם לדאוג למניעת אובדן מקור הפרנסה לאחד מבני הזוג, למנוע פגיעה בהמשך תפקודו התקין של איגוד, חברה או עסק ולמנוע גם פגיעה בזכויות הסוציאליות של אחד מבני הזוג.

  הון אנושי ורכוש ידוע

  כושר השתכרות עתידי או הון אנושי לא נכסים כנכס משותף הניתן לחלוקה. בעל מקצוע חופשי למשל, גם אם למד במהלך הנישואין, אינו חייב נכון להיום לחלוק עם בן זוגו את כושר ההשתכרות העתידי. עם זאת, קיימת ביקורת מסוימת על הלכה זו ולפיה יש לחתור לחלוקה שוויונית גם בשדה הכולל את ההון האנושי.

  הרכוש היחיד המתחלק בין בני זוג לאחר הגירושין הוא הרכוש הידוע. חשיפת הרכוש הידוע יכולה להתצבע על ידי העסקת חוקר פרטי, דרישה לקבלת תצהיר מבן הזוג וכן הלאה. החובות שנבעו ממהלך החיים המשותפים תמיד יישארו משותפים, אולם חוב שאינו משותף הוא חוב שנוצר לאחר הפירוד או כאשר בן הזוג לא היה צד ביצירתו.

  לייעוץ ראשוני מיידי

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   עורך דין גירושין - שאלות ותשובות

   מהי תביעה למשמורת ילדים?

   כבר בראשית הליכי הגירושין בין בני הזוג מתבקשת, כעניין ברור מאליו, הכרעה בשאלה בידי מי יוחזקו הילדים לאחר הפירוד בין הוריהם. כל אחד מההורים זכאי להגיש לבימ"ש למשפחה תביעת משמורת שבה הוא תובע כי הילדים יישארו בחזקתו ויתגוררו עמו לאחר הפירוד. בדרך כלל ימנה ביהמ"ש פקידת סעד לשם בדיקה ומתן חוות דעת בשאלה מי מבין ההורים הוא המתאים ביותר להיות ההורה המשמורן. במקרים המתאימים יוסיף ביהמ"ש וימנה מומחה בתחום בריאות הנפש לצורך ביצוע בחינה מעמיקה יותר של מסוגלותם ההורית של ההורים. יודגש כי בחוק גם קיימת קביעה כללית (הניתנת לסתירה), כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם. בדרך כלל, קובע ביהמ"ש כי הילדים המשותפים יהיו במשמורת האם למרות שיש מקרים יוצאי דופן שבהם יקבע ביהמ"ש כי הילדים יהיו בחזקת האב וזאת בדר"כ בעקבות חוות דעת חד משמעית של פקידת הסעד ו/או המומחה למסוגלות הורית.

   מהי סמכות מקבילה של בית הדין הרבני?

   כאמור הסמכות לדון בתביעות הנ"ל הנן בידי בימ"ש למשפחה. אולם, בתנאים מסויימים גם ביה"ד הרבני יכול לדון בתביעות אלה. במסגרת תביעה לגירושין המוגשת לביה"ד, ורק במסגרת תביעת לגירושין, ניתן לצרף ולכרוך את התביעות הנ"ל: משמורת ילדים, מזונות אשה ותביעות רכוש, ולהגישן כחלק מתביעת הגירושין לביה"ד הרבני. יודגש כי ישנם תנאים מקדמיים שצריכים להתקיים על מנת שביה"ד יהיה מוסמך לדון בתביעות המצורפות ובהם התנאי העיקרי שתביעת הגירושין וצירוף יתר התביעות נעשו מתוך רצון וכוונה אמיתיים להתגרש ולא רק ממניעים טקטיים ומוך רצון לרכוש יתרונות על פני בן הזוג האחר. עוד יודגש כי מזונות ילדים לא ניתנים לצירוף וכריכה לתביעת גירושין והם תמיד יהיו בסמכות ביהמ"ש למשפחה.

   מהי תביעה למזונות ילדים?

   כשקיים סכסוך בין בני זוג, זכאית האשה להגיש בכל עת לבימ"ש למשפחה תביעה נגד בעלה לתשלום למזונות ילדים. תביעה זו הנה תביעה לחייב את הבעל לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכלכלתם ובגידולם של הילדים והיא כוללת את כל הצרכים להם זקוקים הילדים החל ממזון, דרך לבוש, לימודים, בריאות, וכלה בדיור והוצאות החזקת דיור. ככלל, עפ"י החוק החל כיום על יהודים, חובת תשלום מזונות לילדים המשותפים, ככל שמדובר בצרכים הכרחיים, חלה באופן בלעדי על הבעל. יודגש כי קיימים מקרים ומצבים שבהם תחול על האם חובה להשתתף במזונות הילדים, כמו למשל במקרה שמדובר בילדים שמעל גיל 6 שנים, וכאשר האם עובדת ומשתכרת בשיעור שמעבר לנדרש לכיסוי צרכיה שלה.

   מהי תביעה לשיתוף וחלוקת רכוש?

   כל אחד מבני הזוג זכאי להגיש לביהמ"ש למשפחה תביעה לקבוע כי רכוש וזכויות מכל סוג שנצברו במשך שנות הנישואין ע"י בן הזוג השני הוא רכוש משותף ו/או במקרים המתאימים תביעה הפוכה, לקבוע כי רכוש מסויים אינו רכוש משותף (למשל רכוש שהגיע לבן הזוג בירושה). בתביעה זו ניתן גם לבקש לפרק את השיתוף ברכוש שבין בני הזוג ולחלקו ביניהם בין בדרך של מכירה בין בדרך אחרת של חלוקה.

   קידום עורכי דין קידום עורכי דין
   דילוג לתוכן